دین اسلام

روزہ

roza

نماز

namaz

توحید

kalma

جہاد

jihad

حج

haj

زکٰوۃ

zakat